Els  serveis de consultoria comptable per empreses inclou els compromisos tradicionals de la comptabilitat, com la creació dels assentaments comptables, els registres de factures, el llibre general de comptabilitat, comptes per abonar i comptes a carregar, conciliació d'estats bancaris, consultoría, etc.

Consultoria fiscal - Agricultors i ramaders


AGRICULTORS I RAMADERS

Llibres d'ingressos
Llibres d'I.V.A
Llbres de béns d'inversió
Estimació objectiva


ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

Llibres d'I.V.A. suportat
Llbres de béns d'inversió
Estimación directa simplificada


ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

Llibres d'ingressos i despeses
Llibres de béns d'inversió
Llibre de provisions de fons i bestretes
Llibres d'I.V.A
Seguiment continuat resultat comptable
Estimació directa normal


ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL

Llibre diari, major, inventaris, balanços, etc
Llibres d’I.V.A. i registres auxiliars.
Impost de societats
Dipòsit dels comptes anuals
Legalització llibres


EMAIL: comptabilitat@gestoriajounou.net